Jednoduše – musíte dát přednost úplně všem! Zákon č. 361/2000 Sb. tuto situaci jasně definuje, a to ve svém § 23, odst. 1, kdy uvádí: Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců […]

NE, NEMŮŽETE! K tomu opravňuje pouze parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (bod 2. Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.). Vozidlo s označením vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (bod 1. Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), do tohoto nespadá, a to na základě ustanovení odst. 8 § 67 z.č. 361/2000 Sb. Zdůvodnění našich

Mám vozidlo označeno jako vozidlo řízeného osobou sluchově postiženou (O2), můžu parkovat na místech „pro invalidy“?Číst více »

Žadatel o řidičské oprávnění, který z důvodu vyhlášení nouzového stavu nemohl absolvovat opakovanou zkoušku z odborné způsobilosti ve lhůtě podle § 39 odst. 5 zákona č. 247/2000 Sb., bude moci tuto zkoušku absolvovat, a to na základě žádosti o prominutí zmeškání úkonu. Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu Z výše uvedeného

V souvislosti s nemocí COVID-19 mi skončila 6-ti měsíční lhůta pro opakované přezkoušení z odborné způsobilosti řidiče, co teď?Číst více »

Na otázku kdy už jsme odpovídali, tedy jen ve zkratce – nejdříve 18 měsíců před dovršením věku, který je pro dané řidičské oprávnění stanoven. V dřívější odpovědi se lze dozvědět i za jakých podmínek se můžete do autoškoly přihlásit. Jak? Podáním písemné žádosti o přijetí k výuce a výcviku. K té ještě žadatel přikládá doklad o

Jak, kdy a kde se můžu přihlásit do autoškoly?Číst více »

O tom pojednává § 84 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších novel, který uvádí, že posuzujícím lékařem se rozumí: a) lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen „registrující poskytovatel“), b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb, c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele

Kdo mi může potvrdit zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel?Číst více »

ANO, můžete. Vstupní školení profesní způsobilosti se skládá ze 130 hodin výuky (teorie) a 10 hodin výcviku (jízd). Výuku i výcvik lze zahájit v době, kdy se připravujete k získání řidičského oprávnění pro sk. C, popř. D. Nicméně složit zkoušku profesní způsobilosti můžete až poté, co budete držitelem řidičského oprávnění pro sk. C, nebo D. Laicky

Můžu začít dělat profesní průkaz, i když ještě nemám řidičák na céčko (déčko)?Číst více »

Zákon to říká jasně: podmínkou přijetí k výuce a výcviku je (mimo jiné) i věk, kdy ke dni ukončení výuky a výcviku žadatel dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců. Tedy příklad pokud si budu chtít dělat řidičák pro

Kdy si můžu začít dělat řidičák ?Číst více »

Dnes jsem částečně složil zkoušku z odborné způsobilosti k vrácení řidičského oprávnění skupin B a C. Při zkoušce z praktické jízdy pro skupinu B jsem byl hodnocen stupněm „neprospěl“, v ostatních zkouškách stupněm prospěl – tedy test, techniku a jízdu na C jsem zvládl. Údajně ale řidičák na sk. C nemůžu dostat zpět, protože musím mít nějdřív sk. B,

Vrácení řidičského průkazu – udělal jsem test, jízdu na B ne, ale na C ano, ovšem řidičák na sk. C nemůžu dostat zpět, protože musím mít nějdřív sk. B, je to pravda?Číst více »

Dosáhl jsem 12 bodů a pozbyl jsem řidičské oprávnění na 12 měsíců. Kdy se můžu v autoškole začít připravovat na přezkoušení odborné způsobilosti? V autoškole mi tvrdí, že už 30 dnů před koncem roční lhůty po vybodování, je to pravda ? NE, NENÍ TO PRAVDA!!! Řídit motorové vozidlo v autoškole smíte až po uplynutí lhůty

Kdy můžu v autoškole řídit po vybodování?Číst více »

Důvodů pro změnu autoškoly může být nespočet. Od nerváka instruktora, až po nerváka komisaře a touze absolvovat zkoušky jinde. 🙂 Pokud tedy nejste se svou autoškolou, či svým komisařem, 😉 spokojeni, můžete v kterémkoliv okamžiku přestoupit do jiné autoškoly. Právo na přechod do jiné autoškoly je dáno zákonem ( § 30 odst. 2 zákona č.

Změnit autoškolu jde lehce a snadnoČíst více »