Přeskočit na obsah

Právní předpisy upravující problematiku autoškol a udělování řidičského oprávnění

 • od
Právní předpisy upravující problematiku autoškol a udělování řidičského oprávnění

Platnost k 01.01.2020

Autoškoly:

 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.;
  • Vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel;
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
 • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;

 

Udělování řidičského oprávnění:

 • Zákon č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích;
  • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích;
  • Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů;

 

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
  • Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích;
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě;
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla;
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich;
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech;
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech;