Site icon AUTOŠKOLA OPAČNĚ

PRAKTICKÁ JÍZDA – tedy zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem pro danou skupinu motorových vozidel

Pokud jste úspěšně zvládli TEST (tedy zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy), tak jste postoupili do dalšího kola, kterým je, zpravidla (u sk. C a D je to odlišně …) PRAKTICKÁ JÍZDA – tedy zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem pro danou skupinu motorových vozidel.

V této zkoušce budete muset prokázat základní znalosti a dovednosti, které jsou uvedeny v § 42 zákona č. 247/2000 Sb., jako je např. rozjíždění s různým stupněm obtížnosti, jízda křižovatkou, zaparkování vozidla, apod. Podrobnější popis toho, co musíte zvládnout při zkoušce z praktické jízdy ,se nachází v našich příspěvcích a můžete si ji přečíst.

Během této zkoušky bude zkušební komisař hodnotit, zda je Vaše jízda bezpečná, plynulá, samostatná, ekonomická a v souladu s pravidly silničního provozu a zásad bezpečné jízdy.

Je nutné (uvádí to §43 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.), aby jste při každé dopravní situaci prokázali bezpečné ovládání vozidla. Chyby v řízení, nebo nebezpečné vedení bezprostředně snižující bezpečnost výcvikového vozidla, jeho osádky, nebo jiných účastníků provozu vozidel na pozemních komunikacích, se hodnotí stupněm neprospěl.

Zároveň ( dle §43 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. ), dojde-li při zkoušce k takovému porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, které ohrozilo nebo může ohrozit vážným způsobem bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zkouška se okamžitě ukončí a žadatel je hodnocen stupněm „neprospěl“.

Po uplynutí nejméně 20 minut (u sk. C a D 30 minut) a projetí všech úkonů, uvedených v §42 odst. 3, které je nutné vyzkoušet, bude zkouška ukončena a následně vyhodnocena.

Během této dílčí zkoušky Vás bude zkušební komisař navigovat jasnými a stručnými pokyny, které mohou znít takto:

Pokud před zahájením zkoušky, nebo v průběhu jízdy, čemukoliv neporozumíte, tak se ptejte zkušebního komisaře. Pokud Vám nebrání žádné zdravotní důvody a cítíte se schopen vykonat zkoušku z praktické jízdy, tak se můžete vydat na trasu …

Exit mobile version