Je čerpací stanice místo ležící mimo pozemní komunikaci a jak je to s předností v jízdě při vyjíždění z benzinky?

  • od
tankování na čerpací stanici

Obecně vzato – zákon č. 361/2000 Sb. užívá pojem „místo ležící mimo pozemní komunikaci“, ale nijak ho nedefinuje, jak je u nás „dobrým“ zvykem.

Ve Vyhlášce č. 99/1989 Sb., vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), která byla zákonem č. 361/2000 Sb. nahrazena, pojem „místo ležící mimo silnici“ byl uveden, a to v § 2, bod. 11, kde je uvedeno:

„Místo ležící mimo silnici“ je pozemek, garáž, parkoviště, čerpací stanice, tovární, nádražní a letištní prostory, obratiště tramvají apod.

Nicméně v zákoně č. 361/2000 Sb. byl tento bod ve výkladech pojmů vynechán, z čehož lze usuzovat, že zákonodárci jej vynechali záměrně(?), nikoli že by na něj zapomněli, 🙂 z čehož lze tedy dedukovat, že čerpací stanice již není místem ležícím mimo pozemní komunikaci. Ovšem je to jen náš subjektivní názor – zda by dnes správní úřady, či soudy, definici ze staré vyhlášky přijaly nelze předjímat.

Jak je to tedy s předností v jízdě, při vyjíždění z čerpací stanice?

Řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci (pozn.: a to v obou směrech!!!), na kterou z čerpací stanice vyjíždí, neboť vyjíždí z účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci (dálnici, silnici, nebo místní komunikaci).

Zákon č. 361/2000 Sb. v odst. 1 § 23 stanovuje:

§ 23 Vjíždění na pozemní komunikaci

(1) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Vzhledem k tomu, že čerpací stanice již tímto zákonem sice není považována(?) za místo ležící mimo pozemní komunikaci, ale platí zde pravidla silničního provozu pro vjíždění na pozemní komunikaci z účelové pozemní komunikace (viz. § 23 z.č. 361/2000 Sb. výše), tedy řidič musí dát přednost všem a ve všech směrech jízdy. Nicméně opět zdůrazňujeme – jedná se pouze o náš subjektivní názor a poslední slovo by ve výkladu zákona měly soudy. 😉

Jen pro úplnost: § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.:  Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi