Přeskočit na obsah

Jak to je s odstupem od cyklistů a jejich předjížděním?

  • od
Předjíždění cyklistů odstup

Tak nám zase přijali nový nesmysl! Nebo ne? Jak to tedy je s tím (ne)bezpečným bočním odstupem od cyklisty při jeho předjíždění …

Novelizací zákona č. 361/2000 Sb. byla (od 1.1.2022) stanovena nová povinnost pro řidiče motorového vozidla při předjíždění cyklisty, kdy řidič motorového vozidla musí od cyklisty dodržet bezpečný boční odstup:

  • nejméně 1 metr tam, kde je povolená nejvyšší rychlost 30 km/h,
  • nejméně 1,5 metru v ostatních případech

Chtělo by se zvolat „hurááááááááááá, slááááááááááááááva“, ale je to skutečně důvod k oslavě? Každý ať si tuto povinnost vyhodnotí sám, ALE (a je to jen náš osobní názor):

  • pokud bude oním řidičem motorového vozidla řidič mopedu, který „valí“ rychlostí 45 km/h, pak je takový odstup, s největší patrností, dostatečný, tedy „huráááááááááá“
  • co ale nastane, pokud bude oním motorovým vozidlem nákladní souprava o hmotnosti 40 tun a délce 18 metrů, nebo autobus, nebo … cokoliv jiného, velkého, jedoucího rychlostí 80 km/h (autobus může i 90 km/h)? Stále se chce volat hurá a sláva? Nám určitě ne, protože v okamžiku, kdy řidič bude dodržovat onen nesmyslný metr a půl, tak si následky raději nechceme představovat.

Vše bylo v zákoně č. 361/2000 Sb. stanoveno a nebylo třeba přijímat nesmyslnou novelizaci. Hned § 4 písm. a) nám stanovuje povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích a uvádí:

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, …

Povinnost chovat se ohleduplně, ukázněně a neohrožovat život či zdraví jiných účastníků silničního provozu (tedy i cyklistů) byla v zákoně zakotvena již před touto novelou, jak je vidět, a to možná mnohem lépe, než ohraničení nějakou nesmyslnou vzdáleností 1, nebo 1,5 metru. Co tím vlastně chtěl zákonodárce docílit? Jaká bude vymahatelnost a jaká bude prokazatelnost policií?

Ač jsme sami vášniví cyklisté, tak tuto nesmyslnou novelu nechápeme a popravdě – hrozíme se toho, až nějaký řidič velkého vozidla dodrží zákon a ve své maximální rychlosti nás, při dodržení (ne)bezpečného bočního odstupu jeden a půl metru, sfoukne do škarpy, a to bude ten lepší případ, protože nás také může nasát pod kola svého vozidla …

Pro úplnost celé znění novelizace, tedy § 17 odst. 6 z.č. 361/2000 Sb. zní:

Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.

A pro informaci, protože toto (skoro) nikde v médiích nezaznělo – cyklistu lze předjíždět na „plné čáře“!

Novelizací prováděcí vyhlášky (č. 294/2015 Sb.) bylo u vodorovné dopravní značky č. V1a nově stanoveno:

Podélná čára souvislá
Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu. Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky.
Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, předjíždění cyklisty, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Nemusíte se tedy za cyklistou táhnout jako smrad, ani jej znervózňovat tím, že mu vrčíte za zadkem, když je na vozovce plná čára, ale můžete jej, za dodržení ostatních pravidel silničního provozu, předjet.

A, prosíme, nedodržujte onu stanovenou vzdálenost – dejte si vždy ještě většího fóra. Díky za všechny cyklisty!!!

Stejně jako apelujeme na všechny cyklisty:

Dodržujte mezi sebou rozestupy, ať vás může řidič předjet a bezpečně se zařadit.

Cyklistika je i naše vášeň, ale nic nás na cestě nedokáže nadzvednout tak, jako souvislá kolona „rádobycyklistů“, která nejde předjet, „ideálně“ ještě posilněná alkoholem. Pokud nebudete ohleduplní vůči ostatním řidičům, nemůžete čekat ani ohleduplnost vůči vám, protože jak se do lesa volá …