Přeskočit na obsah

Cyklistu lze předjíždět na „plné čáře“!

  • od
značka kolo

ANO, novelizací vyhlášky č. 294/2015 Sb. bylo, od 1.1.2022, u vodorovné dopravní značky č. V1a nově stanoveno:

Podélná čára souvislá
Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu. Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky.
Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, předjíždění cyklisty, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Nemusíte se tedy za cyklistou táhnout jako smrad, ani jej znervózňovat tím, že mu vrčíte za zadkem, když je na vozovce plná čára, ale můžete jej, za dodržení ostatních pravidel silničního provozu, předjet.

A, prosíme, nedodržujte onu nesmyslně stanovenou vzdálenost jeden a půl metru dejte si vždy ještě většího fóra. Díky za všechny cyklisty!!!

Stejně jako apelujeme na všechny cyklisty:

Dodržujte mezi sebou rozestupy, ať vás může řidič předjet a bezpečně se zařadit.

Cyklistika je i naše vášeň, ale nic nás na cestě nedokáže nadzvednout tak, jako souvislá kolona „rádobycyklistů“, která nejde předjet, „ideálně“ ještě posilněná alkoholem. Pokud nebudete ohleduplní vůči ostatním řidičům, nemůžete čekat ani ohleduplnost vůči vám, protože jak se do lesa volá …

Ještě pro úplnost, kdy řidič nesmí předjíždět (§ 17 odst. 5 z.č. 361/2000 Sb.):

a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,

b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,

c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,

d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi,

e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo, nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy,

f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí

1. jde-li o předjíždění vpravo,

2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,

3. na hlavní pozemní komunikaci,

4. na křižovatce s řízeným provozem.

g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.

A ještě definice (NE)bezpečného bočního odstupu, dle novelizace zákona, tedy § 17 odst. 6 z.č. 361/2000 Sb.:

Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.